Čítanie z dňa:  9.12.2017
  Pastor Chris   

NAŠA NADRADENOSŤ V KRISTOVI

Či neviete, že anjelov súdiť budeme? Nie veci všedného života! (1. Korintským 6:3).


Biblia hovorí ako budeme súdiť anjelov a takisto aj svet: „ A či neviete, že svätí budú súdiť svet?…“ (1. Korintským 6:2). „Znamená to teda, že Kresťan je nadradený nad Božími anjelmi?“ Zaiste áno. My sme nadradení v zmysle našej identity v Kristovi.

Ba čo viac, my budeme usadení s Kristom aby sme súdili svet bezbožných a tiež aj padlých anjelov, ktorí neposlúchali Boha. Anjeli poslušný pred Bohom nepotrebujú byť súdení; nič to nemení na tom ako sme im nadradení.

Z toho dôvodu sa anjelom neklaniame ani sa k nim či cez nich nemodlíme. Kresťan je ten, ktorý je s Kristom : „Kto sa pripojí k Pánovi, je s Ním jeden Duch“ (1.Korintským 6:17). Ako veriaci sme spoludedičmi s Kristom. My sme Božie deti, narodení z Jeho Ducha cez Slovo. A anjeli sú Jeho služobníci. Ján 8:35 hovorí „Otrok však nezostáva v dome naveky; syn zostáva naveky.“ Treba však poznamenať aj to, že anjeli majú nadprirodzenú moc, zatiaľ čo my máme autoritu nad nimi v mene Ježiš.

Židom 1:13- 14 hovorí „A kedy ktorému anjelovi povedal: Posaď sa mi na pravici, dokiaľ Ti nepriateľov nepoložím za podnož? Či nie sú všetci služobnými duchmi, posielanými slúžiť tým, čo majú zdediť spásu?“ Boží svätí anjeli sú vždy pripravení k službe pre teba. Ony slúžia v tvojom mene; čakajú na teba aby vykonali všetko o čo ich požiadaš pokiaľ je to v súlade so slovom Božím. Keď vydáš Slovo, anjeli sa pustia do činnosti z úlohou zabezpečiť, aby to čo vyrieknieš aj nastalo.

Dôvodom je fakt, že anjeli sú podriadení Ježišovi Kristovi; počúvajú a poslúchajú Ho zatiaľ čo my sme v Kristovi (2.Korintským 5:17). Naša nadradenosť nad anjelmi, satanom a okolnosťami je výsledkom našej jednoty s Pánom. Nažívaj a kráčaj vo vedomí svojej spravodlivosti a autorite v Kristovi ako aj triumfálnom živote čo si prijal.
MODLITBA


Drahý Otec, ďakujem za prinesenie ma do jednoty s Tebou. Využívam túto jednotu k dominovaniu a panovaniu v mojom svete. V mojom živote a prostredí je istá jedine Tvoja rada. Ďakujem Pane za službu anjelov v mojom mene ako aj za moju nadradenosť nad diablom a jeho kohorotov. Väčší je Ten, ktorý je vo mne ako ten čo je vo svete. Amen.


Rozšírené štúdium: Židom 1:2 -8; 1.Ján 4:17

1.ročný Biblický plán: Zjavenia 2:1 – 17; Ozeáš 1- 2

2.ročný Biblický plán: Ján 19:1 – 12; 2.Kronická 19 – 20