V čo veríme  
Toto je vyhlásenie o Biblických doktrínach, ktoré veríme a vyučujeme v Believers‘ LoveWorld (Christ Embassy). Toto vyhlásenie viery má zdroj v Biblii a je v úplnej zhode so základnými princípmi doktrín Pána Ježiša Krista.

- veríme, že Biblia obsahuje inšpirované a neomylné Slovo Božie (2.Timoteov 3:16, 2.Petrov 1:20-21).

- veríme, že je len jeden Boh, ktorý existuje večne v troch osobách; Boh Otec, Boh Syn a Boh Duch Svätý (Efežanom 4:5-6, Genezis 1:26, Matúš 3:16-17).

- veríme v božskosť Ježiša Krista (Ján 1:1-4, Ján 10:30, Židom 1:1-5).

a. Narodil sa z panny (Matúš 1:18-25, Lukáš 1:30-35).

b. Bol počatý Duchom Svätým (Matúš 1:18-25, Lukáš 1:30-35).

c. Zomrel (Ján 19:30-35).

d. Telesne vstal z mŕtvych (Ján 20:25-29, Lukáš 24:36-40).

e. Telesne vystúpil do nebies (1.Tesaloničanom 4:16-17, Skutky 1:9-11).


- veríme vo vytrhnutie Cirkvi a v druhý Kristov príchod (1.Tesaloničanom 4:16-17, Matúš 24:29-30).

- veríme, že jediný spôsob, ako je možné byť očistený od hriechu je pokánie a viera v drahú krv Ježišovu (Skutky 3:19, Lukáš 24:47, Efežanom 1:7).

- veríme, že obnova mocou Ducha Svätého cez Slovo Božie je nevyhnutná pre osobné spasenie (Titovi 2:5, Ján 3:3-5, Efežanom 5:25-27).

- veríme, že Kristovo vykupiteľské dielo na kríži zabezpečuje Božie uzdravenie pre telo a spasenie pre dušu každému, kto uverí (1.Petrov 2:24, Skutky 3:16, Skutky 9:32-35).

- veríme, že keď jednotlivec prijme Ducha Svätého, prijme Božie uschopnenie pre kresťanskú službu a svedectvo (Skutky 1:8, 2:4, 3:1-26, 4:5-12).

- veríme v posväcujúcu moc Ducha Svätého (Rimanom 15:16, 1.Korinťanom 6:11).

- veríme v konečné vzkriesenie spasených aj nespasených ľudí, jedných pre večný život a druhých pre večné odsúdenie (Zjavenie 20:11-15, 1.Korinťanom 15:12-23).